אריאל דרור - משרד עורכי דין

דיני משפחה וירושה

טלפון: 03-6951408
נייד: 050-7529938
דרך אבא הלל 15, בית זקסנברג, רמת גן 
 ad.divorce@gmail.com

השאלות והתשובות הנפוצות ביותר

תביעת גירושין

ככלל, אישה שבגדה בבעלה, מאבדת בין היתר את זכותה למזונות. יחד עם זאת קיים מושג הלכתי הנקרא “מזונות מעוכבת גט” , במקרה של בעל שחויב לתת גט לאשתו ומסרב לעשות כן תהיה האישה זכאית למזונות למרות שאין היא זכאית למזונות על פי העילה המקורית של קשר הנישואין וזאת עקב המונח ההלכתי שציינתי לעיל.
במקרה של בגידת אשתך, היא אינה זכאית למזונות עפ”י העילה המקורית והיא חובת בעל לאשתו עקב אקט הנישואין, אך יכול ותחויב במזונותיה מאחר ואתה מסרב לתת לה גט, כאשר יש כנגדך פס”ד המחייב אותך ליתן לה גט, שכן מעת שבגדה אישה בבעלה היא אסורה לו כלומר, הבעל חייב להתגרש ממנה.

אזרח ישראל התובע בבית דין בישראל, אינו חייב להימצא בישראל בעת הגשת תביעתו. די בכך שכפף את עצמו לסמכותו של בית הדין הרבני באמצעות שליחו בארץ, על מנת שלבית הדין תהיה סמכות לדון בתביעתו.
שאלה אחרת שבה יהיה על בית הדין לדון בה היא כיצד תתברר תביעתו של התובע שנעדר פיזית מהארץ ומה יהיו ההשלכות לכך שלא יופיע אישית , על תוצאות הדיון.

מזונות ילדים

אתה יכול לערער על קביעה זו בפני בית המשפט המחוזי, סכום זה אינו שגרתי אלא גבוה וחריג והיה מקום לנמק במפורט לאור זאת. נכון שכאשר לאב יש דירת מגורים ואינו יכול לעמוד בתשלום מזונותיו לילדיו עליו למכור את הדירה ולממן המזונות אך אין סיבה במקרה שלך שתמכור את הדירה כבר בשלב של מזונות זמניים על מנת לממן מזונות גבוהים וחריגים.

על מנת שיוקטן תשלום מזונות, צריך שיהיה שינוי נסיבות מהותי מאותה עת שנפסק הסכום של 3,000 ₪, העובדה שאתה משלם לבנותיך סכום מסוים ישירות עבור בגדים, בילויים וכד’ אינה נסיבה חדשה המהווה עילה להפחתת מזונות, כן גם העובדה שאשתך משתכרת בעבודתה החדשה, אינה נסיבה להפחתת מזונות. העובדה שהיא משתדלת להיטיב עם תנאיה הכלכליים ותנאי הבנות אינה סיבה לקיזוז או הפחתת המזונות בהן התחייבת לה ולבנות. יחד עם זאת העובדה שאינך מתגורר בבית, מצדיקה הפחתה מסוימת מסכום המזונות מאחר וחלק מהוצאות התא המשפחתי באותה עת היו גם עבורך כגון: כלכלה, חשמל טלפון וכיוצ”ב.

ככלל, יש לך אפשרות להגיש בקשה להפחתת מזונות כאשר יש שינוי נסיבות מהותי ובמקרה שלך 2 התינוקות הנוספים בהחלט מהווים שינוי נסיבות. כמו כן, כאשר התגרשת הילד שלך היה בן שלוש והחבות למזונות הכרחיים: ביגוד, כלכלה, מדור – חלה עליך, מעבר לכך מזונות מדין צדקה מתייחסים לאותם פריטים שמעבר למזונות ההכרחיים כגון: חוגים , בילויים, דמי כיס, חיובים מדין צדקה חלים גל על האם, אם יש ביכולתה, עליך לבדוק אם המקרה שלך נופל לגדר החיובים מדין צדקה.

מזונות אשה

לצורך הוכחת בגידה של אישה בבעלה, יש להביא שני עדים כי קיימה יחסי אישות עם אדם זר, עצם ההוכחה כי בגדה בו, מביאה לא רק לשלילת מזונותיה אלה גם מחייבת את הבעל לגרשה. אך אם הוא מסרב לגרשה ימשיך לשלם מזונותיה למרות שבגדה.

על מנת לממש את פסק הדין ולקדם את פירוק השותפות עליך לבקש בקשה מבית המשפט לפירוק השיתוף בדרך של מכירת הרכוש המשותף. סביר להניח כי בעלך יערים קשיים על מכירת הרכוש מאחר וגם הוא הבעלים הרשום, על כן תבקשי בנוסף מינוי של כונס נכסים אשר הוא יכנס בנעלי בעלך וימכור את הרכוש וכך תקבלי את חלקך על פי פסק הדין. בנוגע להגדלת מזונות , היא אפשרית במידה ויש שינוי נסיבות מהותי מן המועד שניתן פסק הדין ועד היום, כגון מצבך הבריאותי התדרדר ובהתאם הוצאותיך החודשיות עלו או הכנסתך מאותה עת ירדה וכיוצ”ב , כלומר כל מקרה נבחן בבית המשפט בהתאם לנסיבותיו.

כאשר בית הדין הרבני פוסק שאישה חייבת להתגרש מבעלה, קיימת חובה על האישה למלא אחר פסק דינו של בית הדין הרבני. אם האישה מסרבת למלא אחר פסק דין זה המחייב אותה בגירושין יהיה הבעל פטור מתשלומי מזונות האישה החל מהמועד שבו יקבע בית הדין הרבני שהאישה מסרבת למלא אחר הוראותיו.

דירת המגורים

פתוחה בפני ידידך האפשרות להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים, כלומר לבקש את מכירתה וחלוקת התמורה שתתקבל שווה בשווה לבעל ולאישה. הליך זה אפשרי גם אם בני הזוג לא התגרשו בפועל, בכפוף לכך שיובטח המדור של האישה. הבעל חייב במזונות ומדור כל זמן שהוא נשוי, אלא אם כן מדובר באישה שמשתכרת מספיק על מנת לכסות את צרכיה היומיומיים, לרבות הוצאות המדור, שהם הוצאות אחזקת דירת המגורים ודמי השכירות, במידה והאישה שוכרת דירה חלופית במקום דירת המגורים הקיימת המשותפת.

 עצם הרישום המשותף יש בו כדי להעיד כי אתה ואשתך התכוונתם לאיזון ושוויון. העובדה כי אשתך אשמה בפרוק התא המשפחתי אין בה כדי לשנות את הזכויות ברכוש המשתף. משבר בחיי הנישואין אינו מספיק על מנת להשיב את המצב לקדמותו ולהפוך את המתנות שהוחלפו בחיי הנישואין לבטלות. יהיה עליך להוכיח כי לעסקת המתנה הוצמד תנאי שאשתך תחיה איתך ונראה כי הדבר לא יהיה קל בפרט לאור העובדה שאשתך עזבה אותך כ – 25 שנה לאחר רישום הזכויות בדירה על שמה, לפיכך לאשתך בעלות במחצית הזכויות בדירה.

אלימות

צו הגנה נועד לתת סעד של עזרה ראשונה ודחופה בלבד לתקופה קצרה, קרוב לוודאי שאם בית המשפט ישתכנע כי אכן הייתה אלימות בפועל וצפויה לך סכנה מצד בעלך אם הוא ימצא איתך באותה דירה , אזי יינתן לך צו הגנה.

צו הגנה נועד לתת סעד של עזרה ראשונה ודחופה בלבד לתקופה קצרה, סביר כי לא ניתן צו הגנה בגין מעשה אלימות שנעשה מספר חודשים לפני הגשת הבקשה, יחד עם זאת, תוכלי לבקש צו האוסר על בעלך להטרידך ואוסר עליו לשאת או להחזיק נשק. מזג חם בצירוף עם נשק חם בהישג יד עלולים להוות בסיס לחשש לסכנה גופנית.

אבהות

בהליך משפטי של הכרזת אבהות סירוב לעבור בדיקת רקמת בלא מתן טעם של ממש לסירוב ייזקף לחובת המסרב. לכך תצטרף עדותך כי חיית אך ורק איתו חיי אישות בתקופה שבה הייתה התעברות . גם אותו בחור שנטען כי הוא האב הביולוגי ייחקר בבית המשפט וינסו לברר מעדותו האם היו לו יחסי אישות איתך בתקופה בה הייתה התעברות. ראיות אלה – סירוב הבחור, עדותך כל אלה ככל הנראה יספיקו לצורך הכרזת אבהות ואז תהיה זכאית בתך למזונות מאביה הביולוגי.

חובת אב בתשלום מזונות ילדיו קיימת בין אם מדובר בילד מחוץ לנישואים ובין אם מדובר בילד במסגרת נישואים, ואין היא תלויה ברצונו הטוב של האב. פתוחה בפנייך האפשרות להגיש תביעת מזונות כנגד אבי בנך. אם הוא יעלה טענה כי הוא אינו אבי הילד, תבקשי בבית המשפט כי תיערך בדיקת רקמות אשר תוצאותיה יבהירו כי מדובר באב הביולוגי. אם הוא יתנגד לעשות בדיקת רקמות סירובו יתפרש לחובתו, כלומר יראו בכך חיזוק לטענתך כי הוא אבי הילד.

צרו איתנו קשר

אריאל דרור – משרד עורכי דין
דרך אבא הלל 15, בית זקסנברג, רמת גן
טלפון : 03-6951408
פקס: 03-6951683
נייד: 050-7529938
מייל:ad.divorce@gmail.com