עילות לפסלות צוואה

אדם אשר חפץ לחלק את עזבונו על פי רצונו, בלי קשר לכללים הקבועים בחוק ביחס לכללי ירושה ע”פ דין, עשוי להזדקק לעשיית צוואה.

על עורך הצוואה להקפיד על כללים שונים בחוק הירושה, ובין היתר על הכללים הבאים:

 א.      מעשה אישי– על הצוואה להיות מעשה אישי, הנעשית מתוך רצונו המלא והשלם של המצווה.

ב.        אי השפעה– על הצוואה להערך ללא כל התערבות או השפעה שלא כדין על רצון המצווה.

החוק מגדיר עילות פסלות שבהתקיימותן, עלולה להפסל הצוואה, כמפורט להלן:

  • עילות נפוצות לפסילה:

העילות הנפוצות ביותר לפסילת הוראות צוואה מנויות בסעיף 30 א’ לחוק הירושה, הקובע כי הוראת צוואה שנעשתה מתוך אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

אולם, סעיף 31 לחוק קובע כי אם עברה שנה מאז שאונס/איום/השפעה הבלתי הוגנת / תחבולה חדלו לפעול על המצוה או מיום שנודע לו על התרמית, והוא יכל לבטל את הצוואה ולא עשה כן- הרי שפגם זה לא יכול עוד להביא לביטול הצוואה.

לדוגמה, אם אדם ערך צוואה מתוך איום, וכבר חלפה שנה מאז שהאיום פג וחדל לפעול עליו, והוא בכל זאת לא שינה את הצוואה, לא ניתן יהיה עוד לבטלה.

זאת מאחר ואם אדם יכל לשנות את הצוואה, מתוך רצון חופשי וללא איום, ובכל זאת לא עשה כן, הרי שככל הנראה הוא מסכים עם הצוואה, כמות שהיא, ואין סיבה לבטלה .

  • עילות נוספות לפסילה:

1 פסילת כל הצוואה:

צוואה שנעשתה ע”י מי שאינו מוסמך- צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה, שכן אנשים אלו אינם יכולים לערוך צוואה שתשקף את רצונם האמיתי.

2 פסילת הוראות מסוימות בצוואה:

א. הוראה השוללת סמכות– הוראה אשר מגבילה או שוללת מהמצווה את זכותו לשנות את הצוואה או לבטלה, בטלה, שכן לא ניתן להתנות על רצונו האישי של המצווה.

ב. הוראה בעלת תוקף בעייתיהוראה שתוקפה תלוי ברצונו של אדם, שאינו המצווה, בטלה.

ג. טעות אם הוראת צוואה נעשתה מתוך טעות, ולא ניתן להבין בבירור מתוך הצוואה כיצד ניתן לתקן את הטעות, ההוראה בטלה.

ד. הוראה לא ברורה– אם לא ניתן להבין מתוך הוראת צוואה למי ציווה המצווה, או שמשמעותה לא ברורה, ההוראה בטלה.

ה. הוראה לא חוקית/לא מוסרית /לא אפשרית– הוראה אשר ביצועה אינו חוקי , אינו מוסרי או פשוט אינו אפשרי, בטלה.

הוראות חוק נוספות:

בנוסף לעילות פסלות אלו, ישנן הוראות חוק נוספות אשר קובעות כיצד יש לערוך את הצוואה, ויש לעמוד בהם, על מנת שלא יווצר פתח לפסילת הצוואה. אשר על כן, רצוי לערוך את הצוואה בפני עורך דין אשר יקפיד על שמירת הכללים השונים ועל כשרותה של הצוואה.