ניהול הון משפחתי – צוואה / מתנה

צוואה לעומת מתנה

בשורות הבאות יוצג מבט השוואתי על אופנים שונים להעברת ההון המשפחתי תוך סקירת היתרונות והחסרונות היחסיים של כל אחת מהדרכים האפשריות.

ההשוואה תתייחס לנושאים הבאים:

  • וודאות קיום ההוראה – כלומר מידת הביטחון כי המצב הרצוי ישמר והקושי לערער/ לבטל אותו.
  • אפשרות החזרה מצד הנותן – כלומר האפשרות של הנותן/ המצווה עצמו לחזור בו מהוראתו.
  • שליטת הנותן ברכוש המועבר – אפשרותו של הנותן/מצווה לקבוע בעניין הרכוש

 

סקירה זו אינה כוללת התייחסות ליתרונות מיסוי של כל אחת מהחלופות.

הוודאות בקיום ההוראה

עקרונית ניתן לומר כי העברת רכוש באופן של מתנה מחיים הינה הדרך הבטוחה ביותר מבחינת סופיות המהלך. מעת שהועבר הרכוש, הריהו בבעלותו המלאה של המקבל ואינו בכלל רכושו של הנותן.  ירושתו של הנותן בין על ידי צוואה בין על פי חוק לא תכלול רכיב זה שניתן במתנה.

זאת לעומת הוראה בצוואה, אשר במצבים רבים ניתן לתקוף בעילות של חוסר כשרות או השפעה בלתי הוגנת.

 

גמישות ההוראה

עקרונית, מהוראות צוואה ניתן לחזור בכל עת, ובכל מקרה הוראות צוואה מאוחרת (כשרה) גוברות.

במתנה לעומת זאת, מעת שהועברה לבעלותו של המקבל אין שום דרך לשנות את המצב הקנייני.

אולם יש להביא בחשבון את אופן העברת הבעלות. על פי חוק המתנה, מיטלטלין עוברים לרשותו של המקבל עם מסירתם או מסירת מסמך מזכה, ומקרקעין עוברים לרשותו עם גמר הרישום על שמו.

ההתייחסות בחוק לאופן הקניית מתנה

 

מטלטלין (חוק המתנה) 

דרכי ההקניה

  1. בעלות בדבר-המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל – בהודעת הנותן למקבל על המתנה; והכל כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

מקרקעין (חוק המקרקעין)

גמר העסקה

  1. (א)  עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום.

          (ב)  עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.

  התחייבות לתת מתנה

  1. (א)  התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

           (ב)  כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

           (ג)   מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

כפי שניתן לראות, כל עוד לא רשומים המקרקעין על שמו  של המקבל, הרי שחוזה בדבר העברת הנכס אליו הינו “התחייבות לתת מתנה” – מצב זה מאפשר לנותן לחזור בו ממתנתו בתנאים מסויימים.

שליטת הנותן ברכוש המועבר

בצוואה יכול המצווה לקבוע מה רצונו שייעשה ברכוש המועבר, כן יכול הוא לקבוע מי יהיה היורש במידה והיורש המקורי נפטר בטרם מות המוריש (יורש במקום יורש), וכן באפשרותו לקבוע מי יירש את היורש הראשון לאחר מותו (יורש לאחר יורש).

להלן סעיפי חוק הירושה המסדירים עניין זה:

יורש על תנאי דוחה

  1. (א)  המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.

           (ב)  לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה יתנהל העזבון על ידי מנהל עזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים; והוא הדין כשציווה המצווה לתאגיד שעדיין אינו כשר לרשת בהתאם לסעיף 4.

           (ג)   לא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין.

יורש על תנאי מפסיק

  1. (א)  המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.

           (ב)  לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42.

 חיובי יורש

  1. המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העזבון; מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעונין במילוי, ואם היה בדבר ענין לציבור – גם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

במתנה, הכלי העיקרי העומד לרשותו של הנותן, הוא הוספת תנאים המסייגים את תחולת המתנה.

נושא זה מוסדר בסעיף 4 לחוק המתנה המורה כדלהלן:

“4.  מתנה יכול שתהיה על תנאי ויכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר-המתנה או להימנע מעשותו; נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב, ורשאי לדרוש זאת מי שהחיוב הוא לזכותו, ואם היה בדבר ענין לציבור – היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.”

בהקשר זה חשוב להדגיש, כי סופיותו של המהלך תלוייה בכך שהמדובר במתנה הניתנת עוד בחייו של הנותן למקבל, אם הנסיבות מלמדות שלמעשה מדובר במתנה המיועדת לעבור לרשותו של המקבל רק לאחר מותו של הנותן עשוייה להתבטל, מפני שלפי חוק הירושה העברת רכוש לאחר מיתה נעשית רק על ידי צוואה.

לסיכום

הדרכים האפשריות להעברת רכוש הן:

מתנה מושלמת

התחייבות ליתן מתנה

מתנה בתנאי

צוואה

הדרך הבטוחה ביותר היא מתנה מושלמת (במקרקעין רק עם הרישום) אולם היא מצמצמת את האפשרות לבטלה אף מצד הנותן עצמו.

התחייבות ליתן מתנה – מאפשרת במצבים מסויימים לנותן לחזור בו אך גם מגדילה את הסיכון כי תיחשב לחלק מן הרכוש בעת מות הנותן.

מתנה בתנאי – מאפשרת שליטה מסויימת של הנותן , יש לוודא כי נחשבת כמתנה גמורה מחיים.

צוואה היא החלופה אשר יחסית קל יותר לתקוף.