בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת

א.מהן העילות להגשת הבקשה?

החוק קובע כי ניתן להגיש בקשה לצו הגנה אם אדם הוטרד בידי אחר בכל דרך שהיא, או שננקטו איומים כלפיו אשר כתוצאה מהם הוא חושש כי שלוותו, פרטיותו או חירותו תפגע שוב, או בשל חשש לפגיעה בגופו.

כן נקבע בחוק כי הטרדה מאיימת כלפי אדם יכולה להיות :

(1)        בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.

(2)         בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו.

(3)         ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.

(4)         בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.

(5)         בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד לחוק שירותי השמירה.

ב.מה יכלול הצו?

ביהמ”ש יכול לאסור על הפוגע במסגרת הצו, לעשות אחד או יותר מהמעשים הבאים:  

  1. איסור להטריד את הנפגע.
  2. איסור לאיים על הנפגע.
  3. איסור לבלוש אחר הנפגע או לפגוע בפרטיותו.
  4. איסור ליצור קשר עם הנפגע.
  5. איסור נשיאת נשק.
  6. איסור להימצא במרחק מסוים מכל מקום שהנפגע נמצא בו בקביעות (כמו ביתו או מקום עבודתו|)

ג.מהו תוקפו של צו ההגנה?

צו ההגנה במסגרת בקשה זו הינו זמני, ותוקפו לא יעלה על 6 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריכו מפעם לפעם, עד לתקופה כוללת של שנה. מנימוקים מיוחדים ניתן להאריך הצו לתקופה כוללת של שנתיים.