ביהמ”ש קבע- תשלום קצבת נכות לקטין משמשת כעילה להפחתת מזונות

ביהמ”ש קבע כי תשלום קצבת נכות לקטין משמשת כעילה להפחתת מזונות

בעמ”ש 20337-04-13 פלוני נ’ פלונית  קבע ביהמ”ש המחוזי בתל אביב כי העובדה כי קטין החל לקבל קצבת נכות, העולה על דמי המזונות הבסיסיים – משמשת, בנסיבות תיק זה,  כעילה להפחתת דמי המזונות המשולמים לו ע”י אביו.

רקע:

הצדדים חתמו על הסכם גירושין בו נקבע סכום מזונות עבור כל אחד מילדיהם. לגבי אחד מהילדים, שאובחן כאוטיסט, נקבע כי האב מתחייב לעשות כל הנדרש על מנת לקדמו, לרבות השתתפות בהוצאות רפואיות חריגות.

לאחר שהבן קיבל קצת נכות, עתר האב להפחית המזונות, כך שהוא ישלם את היתרה שתיוותר לאחר קיזוז הקצבה מסכום המזונות לבן. ביהמ”ש לענייני משפחה דחה את תביעתו, ומכאן הערעור.

טענות האב:

 האב טוען כי ביהמ”ש לעניני משפחה לא התייחס למרבית טענותיו, כשמנגד טיעוני המשיבה התקבלו ללא עוררין. האב הדגיש כי אינו מבקש להפחית את הקצבה מהמזונות, אלא מבקש כי הקצבה תממן את ההוצאות החריגות, ורק ההוצאות שחורגות מהקצבה ימומנו על-ידי הצדדים בחלקים שווים.

לטענתו, הוכח שינוי נסיבות מהותי עם קבלת הקצבה, אף אם לא חל שינוי בהכנסתו. כן נטען כי המשיבה הסתירה, בעת חתימת ההסכם, את העובדה כי הבן עתיד לקבל קצבת נכות בקרוב- וכי אם היה יודע זאת- היה מבקש לקבוע מזונות נמוכים יותר.

טענת  האם:

 המערער ידע על תוכנו של ההסכם עליו חתם, ויש ביכולתו לעמוד בסכומים המתבקשים גם בעתיד. עוד נטען כי השגות המערער הינן על קביעות עובדתיות ושיקולי אמינות, אשר אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהן.

ביהמ”ש פסק:

 על בית משפט קמא היה לבחון מה היה המצב ששרר עובר לכריתת הסכם הגירושין לבין המצב ששרר בעת הגשת התביעה להפחתה.

מעיון בתוכן ההסכם והוראותיו עולה כי הצדדם לא ידעו כי אמורה להתקבל קצבה בגין נכות מהמל”ל, ובמיוחד בסכומים המדוברים.

בנסיבות המקרה, ומאחר ועתירת המערער לא הייתה להפחית את הקצבה מסכום המזונות הכולל, אלא להתמקד בחבות השתתפותו במחצית ההוצאות החריגות, היה מקום לקבוע שיש להתחשב בכך, אולם לא באופן מלא.

על כן נקבע כי הערעור יתקבל כך שעל המערער להשתתף במחצית הוצאות רפואיות וחינוכיות חריגות, העולות על מחצית מהקצבה.