אימתי ממנים אפטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס לגוף

במקרה בו אדם אינו מסוגל לדאוג לרווחתו ולצרכיו, עשוי להתעורר צורך במינוי אפוטרופוס עבורו. מינוי זה יעשה בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ישנם 3 סוגים של מינויי אפוטרופסות, והם:

 1. אפוטרופוס לדין.
 2. אפוטרופוס לרכוש.
 3. אפוטרופוס לגוף. מאמר זה יסקור בקצרה סוג מינוי זה.

א.         מי עשוי להזדקק לאפוטרופוס?

 1. אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, באופן זמני או קבוע. לדוגמה, קשיש אשר אינו נמצא בקו הבריאות ועל כן אינו יכול לדאוג לכל צרכיו, בין אם המדובר בניהול רכושו, בקבלת החלטות על גופו או בניהול ענייניו בפני בתי המשפט, או לעיתים, כל עניינים אלו יחד.
 2.  קטין אשר הוריו מתו, או שנשללה/הוגבלה אפוטרופסותם , או שאינם דואגים לענייניו. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשהקטין יגיע לבגרות.
 3. מי שהוכרז כפסול דין. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשההכרזה בדבר הפסלות תבוטל.
 4.  עובר.
 5.  מי שלא ברורה זהותו.

ב .        מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

בן זוגו או קרובו של מי שזקוק לאפוטרופסות, וכן היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס ללא שהביע את הסכמתו לכך.

יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי או ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה יכולים להתמנות כאפוטרופסים.

ג.         לאן פונים לצורך הגשת הבקשה?

לאחר שמתעורר צורך במינוי אפוטרופוס לגוף, יש לפנות בבקשת מינוי לביהמ”ש לענייני משפחה. על הבקשה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך באפוטרופסות מסוג זה. כן יש לצרך תצהיר המאשר את האמור בבקשה.

בבקשה יש לציין האם מתבקש מינוי של אפוטרופוס באופן קבוע, או זמני.

ד.         האם יש פיקוח על פעולות האפוטרופוס?

החוק קובע כי על אפוטרופוס לנהוג “כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין”.

על מנת לוודא כי האפוטרופוס ממלא תפקידו נאמנה, נתון הוא לפיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי, ועליו להגיש לו דוחות תקופתיים מיוחדים המפרטים מה נעשה למען החסוי, מה מצבו, ומה מצב רכושו.

בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30 יום מיום המינוי, דו”ח (הנקרא פרטה) בו מפורטים כל נכסי החסוי וחובותיו.

 

ה.         מהם תפקידי  האפוטרופוס לגוף ?

כאמור, על אפוטרופוס לדאוג לחסוי כשם שאדם מסור היה נוהג. על אפוטרופוס לגוף החובה לדאוג לענייניו השוטפים של החסוי הדורשים טיפול, ולדאוג כי יטופל כיאות.

 כך למשל, עליו לדאוג לנושאים הבאים :

 1. טיפול ובדיקת רצונו וצרכיו של החסוי- אם החסוי אינו נמצא במוסד, על האפוטרופוס           לבדוק מהם רצונותיו וצרכיו ולדאוג להסדרתם. כך למשל עליו לוודא כי החסוי יזכה           לביגוד, תזונה, תרופות וכיוצב’.

            כן עליו לדאוג להשתלבותו בקהילה ולדאוג לספק לו שירותים שונים אותם הוא צריך,          כגון הסעות למרכזים מסוימים.

            כמו כן,  עליו לבדוק האם החסוי זקוק למסגרת מיוחדת כגון מוסד או דיור מוגן או עובד        זר, ואם כן- לטפל בהסדרת עניינים אלו.

 1. טיפול בקטין- באם החסוי הינו קטין, על האפוטרופוס לדאוג ללימודיו, צרכיו, חינוכו, מקום מגוריו וכיוצב’, כל עוד החסוי הינו קטין.
 2. אישור פעולות רפואיות- אם החסוי זקוק לפעולה רפואית מסוימת, על האפוטרופוס             לאשר פעולה זו, לאחר שבדק ומצא כי היא אכן נחוצה.
 3.  בדיקת מצבו של החסוי והטיפול אותו הוא מקבל- אם החסוי נמצא במוסד כלשהו, על          האפוטרופוס לוודא כי הוא אכן מקבל את הטיפול הדרוש.
 4.  סיפוק צרכים שונים –  עליו לדאוג לספק לחסוי את צרכיו היומיומיים שאינם מסופקים           ע”י המוסד.
 5.  ביקורים – עליו לבקר אצלו אחת לתקופה, ולשמור איתו על קשר סדיר.
 6.  קצבה- אם החסוי זקוק לכך, עליו להעביר לו קצבה אשר תכסה את צרכיו.

בית המשפט רשאי לתת לאפוטרופוס הוראות נוספות המורות לו על ביצוע פעולות מסוימות הנחוצות בנסיבות העניין.

בביצוע פעולותיו, על האפוטרופוס לשמוע את החסוי ולהתייעץ עימו בקבלת ההחלטות בעניינו ככל שהדבר מתאפשר.