אימתי ממנים אפוטרופוס לדין

מינוי אפוטרופוס לדין

במקרה בו אדם אינו מסוגל לדאוג לרווחתו ולצרכיו, עשוי להתעורר צורך במינוי אפוטרופוס עבורו. מינוי זה יעשה בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .

ישנם 3 סוגים של מינויי אפוטרופסות, והם:

 1. אפוטרופוס לדין. מאמר זה יסקור בקצרה סוג מינוי זה.
 2. אפוטרופוס לרכוש.
 3. אפוטרופוס לגוף.

א.מי עשוי להזדקק לאפוטרופוס?

 1. אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, באופן זמני או קבוע. לדוגמה, קשיש אשר אינו נמצא בקו הבריאות ועל כן אינו יכול לדאוג לכל צרכיו, בין אם המדובר בניהול רכושו, בקבלת החלטות על גופו או בניהול ענייניו בפני בתי המשפט, או לעיתים, כל עניינים אלו יחד.
 2.  קטין אשר הוריו מתו, או שנשללה/הוגבלה אפוטרופסותם , או שאינם דואגים לענייניו. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשהקטין יגיע לבגרות.
 3. מי שהוכרז כפסול דין. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשההכרזה בדבר הפסלות תבוטל.
 4.  עובר.
 5.  מי שלא ברורה זהותו.

ב .מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

בן זוגו או קרובו של מי שזקוק לאפוטרופסות, וכן היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס ללא שהביע את הסכמתו לכך.

יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי או ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה יכולים להתמנות כאפוטרופסים.

ג.לאן פונים לצורך הגשת הבקשה?

לאחר שמתעורר צורך במינוי אפוטרופוס לדין, יש לפנות בבקשת מינוי לביהמ”ש לענייני משפחה. על הבקשה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך באפוטרופסות מסוג זה. כן יש לצרך תצהיר המאשר את האמור בבקשה.

בבקשה יש לציין האם מתבקש מינוי של אפוטרופוס באופן קבוע, או זמני.

ד.האם יש פיקוח על פעולות האפוטרופוס?

החוק קובע כי על אפוטרופוס לנהוג “כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין”.

על מנת לוודא כי האפוטרופוס ממלא תפקידו נאמנה, נתון הוא לפיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי, ועליו להגיש לו דוחות תקופתיים מיוחדים המפרטים מה נעשה למען החסוי, מה מצבו, ומה מצב רכושו.

בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30 יום מיום המינוי, דו”ח (הנקרא פרטה) בו מפורטים כל נכסי החסוי וחובותיו.

           

ה.מהם תפקידי האפוטרופוס לדין?

על אפוטרופוס זה לדאוג לכל ענייניו המשפטיים של החסוי.

 כך למשל, עליו :

 1. לפנות לביהמ”ש לשם קבלת הוראות כאשר הדבר נדרש ע”פ חוק הכשרות המשפטית        והאפוטרופסות.
 2. לייצג, בעצמו או באמצעות עו”ד, את החסוי בהליכים משפטיים שונים בפני רשויות או          ועדות , כגון  דיונים של ועדה לביטוח לאומי, ועדת תביעות וכיוצב’.
 3. לדאוג ליזום הליכים בפני ועדות ורשויות אם יש בכך צורך על מנת לשמור על         האינטרסים של החסוי ורכושו, ולדאוג לייצוג משפטי אם הדבר נדרש בהליכים אלו.
 4. אם יש צורך בכך, על האפוטרופוס  לשכור שירותים מקצועיים (כגון עו”ד או רו”ח) על          מנת לשמור על ענייני החסוי (במידה והאפוטרופוס לא מונה לניהול עניינים אלו בעצמו).
 5. עליו לעדכן את הלשכה לשירותים חברתיים באם יש שינוי במצבו של החסוי, לטובה או       לרעה, המצריך שינוי צו האפוטרופסות.